Υποστήριξη & Εκπαίδευση χρηστών

Η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου  οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό την προώθηση και κατ’ επέκταση την αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης έντυπων και ηλεκτρονικών από τους χρήστες της. Τα προσφερόμενα σεμινάρια είναι ανά θεματικό πεδίο :

 1. Θεματικό Πεδίο : Διατυπώνω – Αναζητώ – Επεξεργάζομαι

Περιγραφή : Το εκπαιδευτικό σεμινάριο αφορά τον προσανατολισμό στο χώρο της Βιβλιοθήκης, παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες, τις πηγές και τις συλλογές που διαθέτει η βιβλιοθήκη. Εκπαιδεύει στην έρευνα βιβλιογραφίας μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης και δίνει έμφαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της. Η παρακολούθηση του είναι υποχρεωτική για την έκδοση κάρτας-μέλους της βιβλιοθήκης.
Εκπαιδευτικές τεχνικές: Εισήγηση-παρουσίαση-πρακτική άσκηση.
Διάρκεια: 1 ώρα.
Χώρος: Αίθουσα σεμιναρίων Βιβλιοθήκης – Ηράκλειο.
Σε ποιους απευθύνεται : Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Ημέρες διεξαγωγής του σεμιναρίου : Ορίζονται στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Δικαιολογητικά για έκδοση κάρτας-μέλους της βιβλιοθήκης: Ακαδημαϊκή ταυτότητα (φωτοτυπία) και βεβαίωση συμμετοχής στο σεμινάριο.
Μαθησιακοί στόχοι : Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να :
• Γνωρίζει τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης.
• Εντοπίζει εύκολα και γρήγορα βιβλία στα ράφια.
• Αναγνωρίζει και διακρίνει τα διαφορετικά είδη πηγών πληροφόρησης και τις συλλογές της βιβλιοθήκης.
• Κατανοεί τη διαδικασία έρευνας στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης.
• Γνωρίζει να εντοπίσει άρθρα ηλεκτρονικών περιοδικών.
• Να αναζητεί βιβλιογραφία σε βάσεις δεδομένων.

Πληροφοριακή παιδεία : Η παρουσίαση του μαθήματος

Εδώ υπάρχει ένα quiz γνώσεων για τον Opac κατάλογο της βιβλιοθήκης

 1. Θεματικό Πεδίο: Σύνταξη – Ανάγνωση βιβλιογραφικών παραπομπών

Περιγραφή : Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην συγγραφή των πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών τους είναι η ανάγνωση και σύνταξη της βιβλιογραφίας. Η εκμάθηση συγγραφής βιβλιογραφικών παραπομπών είναι σημαντική γιατί :
• Αποφεύγεται η λογοκλοπή.
• Ο αναγνώστης είναι σε θέση να επιβεβαιώνει τις παραπομπές και τις αντίστοιχες πληροφορίες που δόθηκαν εντός του κειμένου.
• Ο αναγνώστης είναι σε θέση να εντοπίζει την πηγή μόνος του και να την μελετά εκτενέστερα.
Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που θέλουν να συντάξουν σωστά την βιβλιογραφία που χρησιμοποιούν.
Περιεχόμενο σεμιναρίου: Τα πρότυπα που παρουσιάζονται είναι το σύστημα APA, Harvard και ΙΕΕΕ.
Εκπαιδευτικές τεχνικές: Εισήγηση-παρουσίαση-πρακτική άσκηση.
Διάρκεια: 1 ώρα
Χώρος: Αίθουσα σεμιναρίων Βιβλιοθήκης- Ηράκλειο.
Ημέρες διεξαγωγής του σεμιναρίου: Ορίζονται στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Μαθησιακοί στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να :
Γνωρίζει, τους βασικούς κανόνες καταγραφής βιβλιογραφικών παραπομπών / αναφορών.
Nα κατανοεί τη σημασία και το σκοπό των βιβλιογραφικών παραπομπών /αναφορών.
Να επιτύχει ποιότητα στις εργασίες που διεκπεραιώνει στα πλαίσια των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων.

Εδώ θα βρείτε την παρουσίαση του μαθήματος Reference

Εδώ υπάρχει ένα quiz γνώσεων για να δεις πόσο καλά τα πηγαίνεις στις βιβλιογραφικές παραπομπές- αναφορές (απαιτείτε σύνδεση με λογαριασμό σε gmail )

 1. Θεματικό Πεδίο: Πώς γράφεται μια πτυχιακή εργασία

Περιγραφή: Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε για τη συγγραφή της πτυχιακής σας εργασίας. Γίνεται εκτενής αναφορά σε θέματα δόμησης και μορφοποίησης της πτυχιακής εργασίας ώστε να αποφεύγονται τα σφάλματα και η πολυμορφία, και το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειάς σας να έχει τη μορφή μιας τυπικής επιστημονικής εργασίας.
Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που βρίσκονται στο στάδιο της εκπόνησης της εργασίας τους. Η εκπόνηση της Πτυχιακής παρέχει στον τελειόφοιτο φοιτητή του την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό πεδίο, των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του ούτως ώστε να προωθηθεί ο επιστημονικός τρόπος σκέψης και η έρευνα.
Περιεχόμενο σεμιναρίου: Επιλογή θέματος-μεθοδολογία έρευνας- δομή εργασίας
Εκπαιδευτικές τεχνικές: Εισήγηση-παρουσίαση-πρακτική άσκηση.
Διάρκεια: 1 ώρα.
Χώρος: Αίθουσα σεμιναρίων Βιβλιοθήκης – Ηράκλειο.
Ημέρες διεξαγωγής του σεμιναρίου : Ορίζονται στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Μαθησιακοί στόχοι : Περιέχει βασικές οδηγίες για τη συγγραφή μιας πτυχιακής εργασίας. Στοχεύει στην βοήθεια των φοιτητών/τριών να αξιοποιήσουν την κριτική τους σκέψη, την δημιουργικότητα τους, και την συνθετική ικανότητα τους.

Εδώ θα βρείτε την παρουσίαση του μαθήματος Thesis

 1. Θεματικό πεδίο. Ανίχνευση λογοκλοπής- Turnitin

Περιγραφή : Το Turnitin είναι ένα λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής ακαδημαϊκών εργασιών. Ο καθηγητής ανεβάζει τις εργασίες των φοιτητών του στο Turnitin και το εργαλείο συγκρίνει το περιεχόμενο αυτών των εργασιών με άλλες πηγές μέσα στη βάση δεδομένων του.
Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους καθηγητές που θέλουν να επαληθεύουν την αυθεντικότητα και την πρωτοτυπία των εργασιών των φοιτητών τους.
Περιεχόμενο σεμιναρίου: Οδηγίες πολιτικής χρήσης του turnitin και οδηγίες λειτουργίας του Turnitin (Προσθήκη Μαθήματος, δημιουργία εργασίας, υποβολή εργασίας)
Εκπαιδευτικές τεχνικές: Εισήγηση-παρουσίαση-πρακτική άσκηση.
Διάρκεια: 1 ώρα

Χώρος: Αίθουσα σεμιναρίων Βιβλιοθήκης- Ηράκλειο.
Ημέρες διεξαγωγής του σεμιναρίου: Ορίζονται στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Μαθησιακοί στόχοι: Η λογοκλοπή σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του πανεπιστημίου, θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα.

Για οργάνωση σεμιναρίων στη τάξη σας απευθυνθείτε στον υπεύθυνο πληροφοριακής παιδείας κ. Νικητάκη Μιχάλη, email : mailto:nikit@hmu.gr ή LibHer@hmu.gr , τηλ.2810 379331, 2810 379827

Εδώ θα βρείτε την παρουσίαση του μαθήματος turnitin

Μόνιμα Αναγνωριστικά Ερευνητών ORCiD

 

Τί είναι τα ORCiD?

Είναι μόνιμα ψηφιακά αναγνωριστικά (Permanent identifiers) ερευνητών και είναι χρήσιμα για την ανίχνευση και τον εντοπισμό μιας οντότητας στο διαδίκτυο. Οι ερευνητές μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν ένα αναγνωριστικό ORCiD μέσω της εγγραφής τους στο σύστημα της ORCiD. Με το αναγνωριστικό της ORCiD οι ερευνητές μπορούν να αναγνωρίζονται από πληθώρα συστημάτων επιστημονικής επικοινώνησης (scholarly communication) όπως από συστήματα υποβολής εργασιών σε εκδότες, σε περιοδικά ομότιμης κρίσης (peer review), κλπ.

O ORCID (Open Researcher and Contributor Identifier) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στηρίζεται στις συνδρομές των μελών του και δημιουργήθηκε για να επιλύσει το πρόβλημα των πολλαπλών αναγνωριστικών των ερευνητών σε διεθνές επίπεδο. Ο οργανισμός αυτός  έχει δημιουργήσει και λειτουργεί ένα Μητρώο όπου ο κάθε ερευνητής έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, και διασυνδέει το αναγνωριστικό αυτό με την ερευνητική  δραστηριότητα  του ερευνητή  και με τα αποτελέσματα της έρευνας. Ο ORCID παρέχει υπηρεσίες σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους και τομείς έρευνας, σε διεθνές επίπεδο.

Η υπηρεσία παρέχεται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποδομές κατάθεσης Ερευνητικών Δεδομένων» με χρήση της υπηρεσίας Primium

Τι προσφέρει στους ερευνητές το ORCiD?

 • το αναγνωριστικό αυτό σας διακρίνει από άλλους ερευνητές με το ίδιο όνομα (ταυτωνυμίες)
 • σας επιτρέπει με έγκυρο τρόπο να διαχειρίζεστε τις εγγραφές των δημοσιεύσεών σας κάτω από ένα μητρώο εφόσον μπορείτε να συγκεντρώσετε τα διαφορετικά ID’s σας από άλλες υπηρεσίες (πχ SCOPUS ID, Research ID, κλπ.) κάτω από ένα μόνο αναγνωριστικό. Με το ORCiD τα δεδομένα στον ψηφιακό κόσμο είναι ευρέσιμα (findable) και διαλειτουργικά (interoperable)
 • διαθέτει διαλειτουργικότητα –enter once, reuse often – με το αναγνωριστικό ORCiD παρέχεται η δυνατότητα να βεβαιώνεται ο εκδότης για την πατρότητα της πνευματικής σας εργασίας, ο εργοδότης σας/το πανεπιστήμιο να βεβαιώνει την εργασιακή σας σχέση ή ο χρηματοδότης σας να βεβαιώνει την ανάθεση/επιδότηση του έργου σας.
 • Το ORCID iD είναι ένα διεθνώς χρησιμοποιούμενο αναγνωριστικό που θα χρησιμοποιούν οι ερευνητές καθ ‘όλη τη διάρκεια της καριέρας τους είτε πρόκειται για δημοσίευση, είτε για υποτροφία, είτε για κρίση.
 • Το ORCID iD είναι ένα αξιόπιστο αναγνωριστικό καθότι το iD περνάει απευθείας από τον έναν υπολογιστή στον άλλο (μέσω του API της ORCiD), επομένως δεν υπάρχουν τυπογραφικά ή άλλα λάθη. Επιπλέον, τα iDs μπορούν να πιστοποιούνται μόνο από έναν ερευνητή με το σωστό χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
 • Μέσω της συγκατάθεσης χρήσης του μοντέλου άδειας της ORCID ενισχύεται η εμπιστοσύνη των ερευνητών / υπαλλήλων / φοιτητών του Ιδρύματος.
 • Απαιτείται προσοχή στην αναγραφή του Ιδρύματος/των που αναφέρει ο ερευνητής κατά την εγγραφή (Registration) του με τη σωστή ονομασία στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα (όχι greekenglish) ώστε να αποφέρει την προστιθέμενη επιστημονική αξία στον ίδιο και στο Πανεπιστήμιο.
 • Για πληροφορίες και εγγραφή στην ORCiD μεταβείτε στη διεύθυνση https://orcid.org/ και επιλέξτε For ResearchersΓια πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη: LibHer@hmu.gr

Δείτε τον orcid_id οδηγός-ΕΛΜΕΠΑ της Βιβλιοθήκης.

Πληροφορίες:

Βαργιακάκη Μαρία variaka@hmu.gr, 2810 379343, 9827                                                                                                                                                                                                                                              Νικητάκης Μιχάλης nikit@hmu.gr 2810 379331, 9827

 

 

 

 

Μόνιμα αναγνωριστικά τεκμηρίων DOIs

Τι είναι τα doi’s

Σε κάθε τεκμήριο αποδίδεται μόνιμο αναγνωριστικό το DOI (Digital Object Identifier το οποίο εξασφαλίζει μια μόνιμη διεύθυνση αναφοράς μόνο για το συγκεκριμένο τεκμήριο.

Τι προσφέρει στους ερευνητές?

Οι ερευνητές που αναφέρουν στις εργασίες τους το αναγνωριστικό doi μπορούν  με ασφάλεια  να  δημοσιεύσουν σε εκδότες καθότι σε πολλούς εκδότες είναι προαπαιτούμενο, να  το αναφέρετε στο βιογραφικό σας, στην προσωπική σας σελίδα, καθώς και να το αναφέρουν τρίτοι  στις παραπομπές τους με ασφάλεια.

Στα τεκμήρια γκρίζας βιβλιογραφίας (διπλωματικές, ερευνητικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες) σε doi ενδείκνυται προκειμένου να υπάρχει γι’ αυτά ένα παγκόσμια μοναδικό αναγνωριστικό. Στους λοιπούς τύπους τεκμηρίων (π.χ. επιστημονικά άρθρα περιοδικών) αποδίδεται DOI, μόνο όταν το τεκμήριο δεν έχει ήδη DOI κατά τη στιγμή της κατάθεσης στον εκδότη (π.χ. προδημοσίευση (preprint) ενός άρθρου). Ένα αναγνωριστικό DOI ενός τεκμηρίου στο ΙΑ είναι της μορφής https://doi.org/10.3390/molecules25102378

Τα μόνιμα αναγνωριστικά DOI παρέχονται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποδομές Κατάθεσης Ερευνητικών Δεδομένων», ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση με την εταιρεία DataCite για την παροχή μοναδικών αναγνωριστικών (DOIs) στα μέλη του, τόσο τα τακτικά, όσο και τα συνεργαζόμενα. Η DataCite είναι ένας παγκόσμιος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει persistent identifiers (Digital Object Identifiers – DOIs) για ερευνητικά δεδομένα και επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Tα στοιχεία σύνδεσης στο επίσημο περιβάλλον ανάθεσης DOI της DataCite https://doi.datacite.org  μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη διασύνδεση με το Application Programming Interface/API της DataCite.

Σκοπός της δημιουργίας μόνιμων αναγνωριστικών είναι ο μονοσήμαντος προσδιορισμός κάθε προϊόντος έρευνας (ερευνητικά δεδομένα, δημοσιεύσεις, κ.ά.).

 

Μόνιμα αναγνωριστικά τεκμηρίων handle

Σε κάθε τεκμήριο του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποδίδετε ένα μόνιμο αναγνωριστικό handle .

Το αναγνωριστικό αυτό χρησιμοποιείται για να εξασφαλίζει μια μόνιμη διεύθυνση αναφοράς για κάθε τεκμήριο όπως πτυχιακή ή μεταπτυχιακή εργασία που κατατίθεται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Apothesis . Έτσι, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιείτε το αναγνωριστικό handle  με ασφάλεια στο βιογραφικό σας, στην ιστοσελίδα σας ή να το αναφέρουν άλλοι στις εργασίες τους.

Ένα αναγνωριστικό τύπου handle ενός τεκμηρίου στο Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι όπως το ακόλουθο URI http://hdl.handle.net/20.500.12688/9874 και οδηγεί πάντα στη σελίδα της εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο. Το αναγνωριστικό αυτό δίνεται μετά τον έλεγχο της εργασίας από τον υπεύθυνο ανάρτησης εργασιών στο ΙΑ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο e-mail irepository@hmu.gr