Εκπαίδευση χρηστών

Η Βιβλιοθήκη οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό την προώθηση και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης έντυπων και ηλεκτρονικών από τους χρήστες της. Δηλώστε συμμετοχή στα σεμινάρια Νοεμβρίου 2019 ή το Δεκέμβριο 2019  ή στo παρακάτω e-mail.

Τα προσφερόμενα σεμινάρια είναι ανά θεματικό πεδίο :

  1. Θεματικό Πεδίο : Διατυπώνω – Αναζητώ – Επεξεργάζομαι

Περιγραφή : Το εκπαιδευτικό σεμινάριο αφορά τον προσανατολισμό στο χώρο της Βιβλιοθήκης, παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες, τις πηγές και τις συλλογές που διαθέτει η βιβλιοθήκη. Εκπαιδεύει στην έρευνα βιβλιογραφίας μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης και δίνει έμφαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της. Η παρακολούθηση του είναι υποχρεωτική για την έκδοση κάρτας-μέλους της βιβλιοθήκης.
Εκπαιδευτικές τεχνικές: Εισήγηση-παρουσίαση-πρακτική άσκηση.
Διάρκεια: 1 ώρα.
Χώρος: Αίθουσα σεμιναρίων Βιβλιοθήκης – Ηράκλειο.
Σε ποιους απευθύνεται : Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Ημέρες διεξαγωγής του σεμιναρίου : Ορίζονται στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Δικαιολογητικά για έκδοση κάρτας-μέλους της βιβλιοθήκης: Ακαδημαϊκή ταυτότητα (φωτοτυπία) και βεβαίωση συμμετοχής στο σεμινάριο.
Μαθησιακοί στόχοι : Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να :
• Γνωρίζει τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης.
• Εντοπίζει εύκολα και γρήγορα βιβλία στα ράφια.
• Αναγνωρίζει και διακρίνει τα διαφορετικά είδη πηγών πληροφόρησης και τις συλλογές της βιβλιοθήκης.
• Κατανοεί τη διαδικασία έρευνας στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης.
• Γνωρίζει να εντοπίσει άρθρα ηλεκτρονικών περιοδικών.
• Να αναζητεί βιβλιογραφία σε βάσεις δεδομένων.

  1. Θεματικό Πεδίο: Σύνταξη – Ανάγνωση βιβλιογραφικών παραπομπών

Περιγραφή : Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην συγγραφή των πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών τους είναι η ανάγνωση και σύνταξη της βιβλιογραφίας. Η εκμάθηση συγγραφής βιβλιογραφικών παραπομπών είναι σημαντική γιατί :
• Αποφεύγεται η λογοκλοπή.
• Ο αναγνώστης είναι σε θέση να επιβεβαιώνει τις παραπομπές και τις αντίστοιχες πληροφορίες που δόθηκαν εντός του κειμένου.
• Ο αναγνώστης είναι σε θέση να εντοπίζει την πηγή μόνος του και να την μελετά εκτενέστερα.
Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που θέλουν να συντάξουν σωστά την βιβλιογραφία που χρησιμοποιούν.
Περιεχόμενο σεμιναρίου: Τα πρότυπα που παρουσιάζονται είναι το σύστημα APA, Harvard και ΙΕΕΕ.
Εκπαιδευτικές τεχνικές: Εισήγηση-παρουσίαση-πρακτική άσκηση.
Διάρκεια: 1 ώρα
Χώρος: Αίθουσα σεμιναρίων Βιβλιοθήκης- Ηράκλειο.
Ημέρες διεξαγωγής του σεμιναρίου: Ορίζονται στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Μαθησιακοί στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να :
Γνωρίζει, τους βασικούς κανόνες καταγραφής βιβλιογραφικών παραπομπών / αναφορών.
Nα κατανοεί τη σημασία και το σκοπό των βιβλιογραφικών παραπομπών /αναφορών.
Να επιτύχει ποιότητα στις εργασίες που διεκπεραιώνει στα πλαίσια των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων.

  1. Θεματικό Πεδίο: Πώς γράφεται μια πτυχιακή εργασία

Περιγραφή: Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε για τη συγγραφή της πτυχιακής σας εργασίας. Γίνεται εκτενής αναφορά σε θέματα δόμησης και μορφοποίησης της πτυχιακής εργασίας ώστε να αποφεύγονται τα σφάλματα και η πολυμορφία, και το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειάς σας να έχει τη μορφή μιας τυπικής επιστημονικής εργασίας.
Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που βρίσκονται στο στάδιο της εκπόνησης της εργασίας τους. Η εκπόνηση της Πτυχιακής παρέχει στον τελειόφοιτο φοιτητή του την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό πεδίο, των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του ούτως ώστε να προωθηθεί ο επιστημονικός τρόπος σκέψης και η έρευνα.
Περιεχόμενο σεμιναρίου: Επιλογή θέματος-μεθοδολογία έρευνας- δομή εργασίας
Εκπαιδευτικές τεχνικές: Εισήγηση-παρουσίαση-πρακτική άσκηση.
Διάρκεια: 1 ώρα.
Χώρος: Αίθουσα σεμιναρίων Βιβλιοθήκης – Ηράκλειο.
Ημέρες διεξαγωγής του σεμιναρίου : Ορίζονται στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Μαθησιακοί στόχοι : Περιέχει βασικές οδηγίες για τη συγγραφή μιας πτυχιακής εργασίας. Στοχεύει στην βοήθεια των φοιτητών/τριών να αξιοποιήσουν την κριτική τους σκέψη, την δημιουργικότητα τους, και την συνθετική ικανότητα τους.

  1. Θεματικό πεδίο. Ανίχνευση λογοκλοπής- Turnitin

Περιγραφή : Το Turnitin είναι ένα λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής ακαδημαϊκών εργασιών. Ο καθηγητής ανεβάζει τις εργασίες των φοιτητών του στο Turnitin και το εργαλείο συγκρίνει το περιεχόμενο αυτών των εργασιών με άλλες πηγές μέσα στη βάση δεδομένων του.
Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους καθηγητές που θέλουν να επαληθεύουν την αυθεντικότητα και την πρωτοτυπία των εργασιών των φοιτητών τους.
Περιεχόμενο σεμιναρίου: Οδηγίες πολιτικής χρήσης του turnitin και οδηγίες λειτουργίας του Turnitin (Προσθήκη Μαθήματος, δημιουργία εργασίας, υποβολή εργασίας)
Εκπαιδευτικές τεχνικές: Εισήγηση-παρουσίαση-πρακτική άσκηση.
Διάρκεια: 1 ώρα

Χώρος: Αίθουσα σεμιναρίων Βιβλιοθήκης- Ηράκλειο.
Ημέρες διεξαγωγής του σεμιναρίου: Ορίζονται στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Μαθησιακοί στόχοι: Η λογοκλοπή σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του πανεπιστημίου, θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα.

Για οργάνωση σεμιναρίων στη τάξη σας απευθυνθείτε στον υπεύθυνο πληροφοριακής παιδείας κ. Νικητάκη Μιχάλη, email : mailto:nikit@hmu.gr ή LibHer@hmu.gr , τηλ.2810 379331