Περιγραφή: Το σεμινάριο περιλαμβάνει όλες εκείνες τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε για τη συγγραφή της πτυχιακής σας εργασίας. Γίνεται εκτενής αναφορά σε θέματα δόμησης και μορφοποίησης της πτυχιακής εργασίας ώστε να αποφεύγονται τα σφάλματα και η πολυμορφία, και το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειάς σας να έχει τη μορφή μιας τυπικής επιστημονικής εργασίας.
Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που βρίσκονται στο στάδιο της εκπόνησης της εργασίας τους. Η εκπόνηση της Πτυχιακής παρέχει στον τελειόφοιτο φοιτητή του την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό πεδίο, των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του ούτως ώστε να προωθηθεί ο επιστημονικός τρόπος σκέψης και η έρευνα.
Περιεχόμενο σεμιναρίου: Επιλογή θέματος-μεθοδολογία έρευνας- δομή εργασίας.
Εκπαιδευτικές τεχνικές: Εισήγηση-παρουσίαση-πρακτική άσκηση.
Διάρκεια: 1 ώρα.

Εξοπλισμός : Απαιτείται να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και  ο υπολογιστής σας να διαθέτει μικρόφωνο και ακουστικά

Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021, ώρα 12:00-13:00

https://meet.google.com/uai-escr-xff

Τετάρτη 24 Μαρίου 2021 12:00-13:00

https://meet.google.com/itu-dmrr-wgg

Τετάρτη 31 Μαρίου 2021 1:00-13:00

https://meet.google.com/vqc-qhgk-hrh

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 12:00-13:00

https://meet.google.com/dyp-xraf-wbb

Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 12:00-1300

https://meet.google.com/qbs-fxnc-yen